BLAUPUNKT bilradio Colombo - LOGO

BILRADIO
Colombo. 130 BT
USB AUX-IN BT TUNER

BLAUPUNKT bilradio Colombo - RADIO

Betjeningsvejledning

Kontrol-enhed

BLAUPUNKT Car Radio Colombo - ENHED

 1. BAND / Besvar opkald C SYMBOL - 9
 2. Tænd / sluk-knap-png tænd / sluk
 3. Push / MenuNolume
 4. SYMBOL - 13 Hurtig fremad / næste
 5. Skærm
 6. LCD
 7. USB (musik)
 8. USB (opladning)
 9. Nulstil funktion
 10. AUX-IN
 11.  6 / DIR +
 12. 5 / DIR-
 13. 4 / RDM
 14. 3 / RPT
 15. 2 / SCN
 16. 1/ SYMBOL - 9
 17. Mikrofon
 18. SYMBOL - 17 (1)/ Spol tilbage / Forrige
 19. SRC / Call Hand Up Symbol 4

BLAUPUNKT Car Radio Colombo - ENHED 2

 1. Tænd / sluk (langt tryk)
 2. Båndkontakt: Vælg FM1 / FM2 / FM3 / MW1 / MW2 bånd i RADIO-tilstand & C-tast i BT-tilstand.
 3. Radiostemning Track seek
 4. EQ
 5. Afspil / pause
 6. Tilfældigt spil
 7. Skift lydkilde
 8. Lydstyrke op / ned
 9. Dæmp lydstyrken
 10. Søgefunktion
 11. Displaykontakt Tryk for at åbne menutilstand. (langt tryk)
 12. Gentag afspilning
 13. Scan afspilning / forudindstillet scanning Auto hukommelseslager (langt tryk)
 14. Knapper
  [1] Knap: Forudindstillet station 1.
  [2] Knap: Forudindstillet station 2.
  [3] Knap: Forudindstillet station 3.
  [4] Knap: Forudindstillet station 4.
  [5] Knap: Forudindstillet station 5.
  [6] Knap: Forudindstillet station 6.

Installation

Bemærkninger:
• Vælg et monteringssted, hvor enheden ikke forstyrrer de normale kørselsfunktioner.
• Inden du endelig installerer enheden, skal du forbinde ledningerne midlertidigt og sikre dig, at det hele er tilsluttet korrekt, og at enheden og systemet fungerer korrekt.
• Brug kun de dele, der følger med enheden, for at sikre korrekt installation. Brug af uautoriserede dele kan forårsage funktionsfejl.
• Kontakt din nærmeste forhandler, hvis installationen kræver boring af huller eller andre ændringer i køretøjet.
• Installer enheden, hvor den ikke kommer i vejen for føreren og ikke kan skade passageren, hvis der pludselig stopper, som f.eks. Et nødstop.
• Hvis installationsvinklen overstiger 30 ° fra vandret, fungerer enheden muligvis ikke optimalt.
BLAUPUNKT bilradio Colombo - INSTALLATION
• Undgå at installere enheden, hvor den udsættes for høje temperaturer, f.eks. Fra direkte sollys eller varm luft, fra varmelegemet, eller hvor den udsættes for støv, snavs eller overdreven vibration.
DIN front / bagmontering
Denne enhed kan installeres korrekt enten fra "Front" (konventionel DIN Front-mount) eller "Rear" (DIN Rear-Mount installation, ved hjælp af gevindskruehuller på siderne af enhedens chassis). For yderligere oplysninger henvises til følgende illustrerede installationsmetoder.
DIN frontmontering (metode A) Installationsåbning
Denne enhed kan installeres i ethvert instrumentbræt, der har en åbning som vist nedenfor:

BLAUPUNKT Car Radio Colombo - MONTERING

Installation af enheden
Sørg for at teste alle tilslutninger først, og følg derefter disse trin for at installere enheden.
1. Sørg for, at tændingen er slukket, og frakobl derefter kablet fra -ye terminalen på køretøjets batteri.
2. Frakobl ledningsnettet og antennen.
3. Løft toppen af ​​den ydre trimring, og træk den derefter ud for at fjerne den.

BLAUPUNKT bilradio Colombo - INSTALLATION 2

4. Monter bøsningen ved at indsætte bøsningen i åbningen af ​​instrumentbrættet, og bøj tapperne rundt om bøsningen med en skruetrækker. Ikke alle faner vil være i stand til at komme i kontakt, så undersøge hvilke der vil være mest effektive. Bøj de relevante tapper bag instrumentbrættet for at fastgøre ærmet på plads.
BLAUPUNKT bilradio Colombo - INSTALLATION 35. Tilslut ledningsnettet og antennen igen, og pas på ikke at klemme ledninger eller kabler.
6. Skub enheden ind i bøsningen, indtil den låser på plads.
7. For at sikre enheden yderligere skal du bruge den medfølgende metalrem til at fastgøre enhedens bagside på plads. Brug den medfølgende hardware (sekskantmøtrik (MSmm) og fjederskive) til at fastgøre den ene ende af remmen til monteringsbolten på bagsiden af ​​enheden. Hvis det er nødvendigt, bøj ​​metalremmen, så den passer til køretøjets monteringsområde. Brug derefter den medfølgende hardware (bankskrue (5x25 mm) og almindelig skive) til at fastgøre den anden ende af metalremmen til en solid metaldel af køretøjet under instrumentbrættet. Denne rem hjælper også med at sikre korrekt jordforbindelse af enheden. (Ikke anvendelig)
Bemærk: Sådan installeres monteringsboltens korte gevindterminal bag på enheden og den anden lange gevindterminal på instrumentbrættet. (Ikke anvendelig)
BLAUPUNKT bilradio Colombo - INSTALLATION 48. Tilslut kablet til køretøjets batteriets minuspol (-). Installer den ydre trimring og enhedens frontpanel (se trin til ”installation af frontpanelet”).
Fjernelse af enheden
1. Sørg for, at tændingen er slukket, og frakobl derefter kablet fra køretøjets batteriets negative (-) terminal.
2. Fjern metalremmen, der er fastgjort på enhedens bagside (hvis den er monteret).
3. Tryk på udløserknappen for at fjerne frontpanelet.
4. Løft toppen af ​​den ydre trimring, og træk den derefter ud for at fjerne den.
5. Sæt begge de medfølgende nøgler i åbningerne i midten af ​​venstre og højre side af enheden, og træk derefter enheden ud af instrumentbrættet (gælder ikke for alle modeller).
BLAUPUNKT bilradio Colombo - INSTALLATION 5DIN bagmontering (metode B)
Hvis dit køretøj er en Nissan, Toyota, skal du følge denne monteringsvejledning. Brug skruehullerne mærket T (Toyota), N (Nissan) på begge sider af enheden til at fastgøre enheden til de fabriksradiomonteringsbeslag, der følger med dit køretøj.
BLAUPUNKT bilradio Colombo - INSTALLATION 6
Ret skruehullerne på beslaget ind efter skruehullerne på enheden, og stram derefter skruerne (5x5mm) på hver side. Bemærk: Den ydre trimring, ærme og metalrem bruges ikke til installation af metode B (gælder ikke for alle modeller).

Produktion

Tænd / sluk for enheden

Tænd for enheden ved at trykke påTænd / sluk-knap-png knap (2). tryk og holdTænd / sluk-knap-png knap (2) i 2 sekunder for at slukke for enheden.
STUM
Kort tryk på MUTE-knappen (2) for at dæmpe lydoutput Tryk på den igen for at genoptage output.
LYDJUSTERING
Kort tryk på den runde knap (3) for at vælge den ønskede justeringstilstand. Justeringsfunktionen ændres i følgende rækkefølge: BASS-TRE-BAL-FAD-EQ-LOUD TRE: Diskant
BAL: Balance
FAD: Fader.
ED: Equalizer: Kort tryk (3) for at vælge blandt de forudindstillede EQoptioner som nedenfor: FLAT-CLASSICAL-POP-ROCK-EQ OFF
Drej lydstyrkeknappen (3) for at justere den ønskede lydkvalitet eller indstilling. Tryk på MENU-knappen (3) og hold den nede i 2 sekunder for at få adgang til RDS-menuen som nedenfor: AF-TA-REG-LOUD-BEEP-LOC / DX-STEREO / MONO-CLOCK-PRESETTURN ON VOL-CT
AF: Alternativ frekvens
TA: Trafikmelding
REG til / fra
Når OF-funktionen er aktiveret under SEL-menuen, kan du tænde / slukke for regiontilstand. Nogle radiostationer ændrer deres program fra normal udsendelse til regional udsendelse i en bestemt periode. Når REG er tændt, forbliver det aktuelle lytteprogram uændret.
Højt: Tryk på og hold Menu EQ-knappen (3) nede i 2 sekunder for at få adgang til LOUD-funktionen. Drej volumen. drej for at tænde / slukke for LOUD-funktionen. Tryk og hold den igen for at annullere denne funktion.
Bip til / fra:
Denne enhed er udstyret med 2 bip-toner. Drej lydstyrkeknappen for at vælge en af ​​dem.
• Bip til: Bekræftelsesbiplyd høres, når der trykkes på en knap
• Bip fra: Bekræftelsesbip er slået fra, når der trykkes på en tast.
LOC / DX: Drej lydstyrkeknappen (3) for at tænde / slukke for lokal funktion. I LOC-tilstand reducerer enheden tunerens følsomhed, mens den søger efter en station.
Det betyder, at stationer med stærke signaler kun er gemt i hukommelsen. Skift til DX-tilstand øger tunerens følsomhed.
Stereo / Mono
Drej lydstyrkeknappen (3) for at vælge mellem STEREO- eller MONO-indstillinger. I STEREO-tilstand modtager radioen FM-signal i stereo. Ved nogle lejligheder eliminerer skift til monotilstand statisk og anden interferens, der vises, mens den er indstillet og låst på et svagt signal.
ur
Under indstillingen CLOCK for menuknappen (3) kan brugeren vælge mellem 12-24HOUR formater.
Forudindstillet Tænd lydstyrke
Denne mulighed giver brugeren mulighed for at forudindstille et lydstyrkeniveau, når den tændes.
CT (uafhængig / synkroniseret)
CT Independent: Uret fungerer uafhængigt. Det synkroniseres ikke med stationens tid. CT-synkroniseret: Når der modtages en RDS-station. Uret synkroniseres med stationens tid.
Bemærk: Når manuelt indstiller tiden. CT-elementet vender automatisk tilbage til uafhængig tilstand.
Vis oplysninger
Tryk på DISP-knappen (5) for at vise uret i 5 sekunder.
Indstilling af tid
1. Manuel indstilling:
Tryk og hold DISP-knappen nede i 2 sekunder. Urets sektion blinker. Trykke knappen (eller drej lydstyrkeknappen) for at indstille timen. Kort tryk på DISP-knappen for at skifte til indstilling af minutter. Brug også eller drej lydstyrkeknappen) for at indstille det korrekte minut. Tryk på knappen for at bekræfte.
2. Synkroniser tid fra RDS-stationen:
Når RDS er tændt, og turneren modtager et godt stærkt signal (AF-symbolet på displayet forbliver konstant), synkroniserer radioen det indbyggede ur med de oplysninger, der modtages fra radiostationen. (I Indien indstiller de fleste radiostationer ikke det korrekte tidspunkt i deres udsendelsesudstyr, og det anbefales derfor at holde denne mulighed i OFF-tilstand).
Hjælpindgang
Enheden kan tilsluttes en bærbar lydafspiller via AUXIN-porten (10). Tryk på SRC-knappen (19) for at skifte til AUXIN-tilstand.
Reset funktion
RESET-knappen (9) skal aktiveres med enten a
kuglepen eller tynd metalgenstand, når det er nødvendigt. RESET-knappen skal kun aktiveres af følgende årsager:
• Første installation af enheden, når alle ledninger er afsluttet.
• Alle funktionsknapper fungerer ikke
• Fejlsymbol på displayet.
Bemærk: Hvis radioen ikke fungerer, selvom du trykker på RESET-knappen (9), skal du bruge en vatpind dyppet i isopropylalkohol til at rengøre stikket på frontpanelet. Når der er trykket på RESET-knappen, slettes al gemt hukommelse, og radioen vender tilbage til fabriksindstillinger.

Radiodrift

• Skift til radiotilstand
Tryk på SRC-knap (2) for at vælge radiotilstand, radiotilstand vises i displayet sammen med hukommelsesbåndet og frekvensen.
• Valg af et radiobånd
I radiotilstand skal du trykke på BAND-knappen (1) for at vælge det ønskede bånd blandt følgende indstillinger: FM1-FM2-FM3-MW1 (AM1) -MW2 (AM2).
• Valg af station
Kort trykSYMBOL - 13 knap (4) ellerSYMBOL - 17 (1) knap (18) for at aktivere funktionen Autosøgning. Langt tryk påSYMBOL - 13 knap (4) ellerSYMBOL - 17 (1) knap (18) i 2 eller flere sekunder, indtil ordet “MANUAL” vises på displayet. Under manuel indstilling kan brugeren manuelt scanne op / ned. Hvis der ikke er blevet trykket på begge knapper i 5 sekunder, vender den tilbage til søgningstilstand, og "AUTO" vises på displayet.
• Lagring af stationer
Når tuneren låses fast på en station, skal du trykke på en af ​​forudindstillingsknapper (1-6) i 2 sekunder for at gemme den pågældende station på det sted. Tryk kort på forudindstillingsknappen (1-6) for at hente den station, der er gemt på det sted.

RDS (Radio Data System) -drift

Indstilling af RDS-tilstand I RDS-menuen skal du dreje lydstyrkeknappen for at tænde / slukke for AF-indstillingen (AF-alternativ frekvens). Når denne indstilling er slået til, vises AF-symbolet på frontdisplayet. Navnet på radiostationen vises også, mens den er låst på en RDS-station.
I tilfælde af en nødsending vises ordet "ALARM" på frontdisplayet, og lydstyrken justeres automatisk til det forudindstillede outputniveau.

Trafikmeddelelse

Mens du ruller gennem RDS-menuindstillingerne på radioen, kan TA-funktionen tændes / slukkes ved at dreje på lydstyrkehjulet. Hvis den er tændt, er radioen udstyret til at modtage trafikmeddelelser. Mens enheden er i USB- eller AUX-IN-tilstand, skifter den midlertidigt til tunertilstand. når der er en trafikmeddelelse.
PS: Programmets servicenavn Broadcast-stationsnavndata udtrykt med alfanumeriske tegn. AF: Alternative frekvenser Frekvensliste over radiostationer, der sender det samme program.
TA: Identifikation af trafikmeddelelse Identifikationsdata, der viser trafikoplysninger, transmitteres eller ej.
USB
Denne enhed er udstyret med 2 USB (type A) porte på frontpanelet (7 & 8). USB -porte (7) er til medieafspilning. USB -port (8) er kun til opladningsenheder (Ingen medieafspilning er mulig fra denne port) Når en USB -enhed er tilsluttet denne port (7), søger enheden efter Mp3/WMA files og begynder afspilning. For at gøre dig bekendt med funktionerne i USB -porten henvises til følgende instruktioner.
• Valg File
PresseSYMBOL - 13 på knappen (4) for at vælge den næste file orSYMBOL - 17 (1) knappen (18) for at vælge en tidligere file. File tal vises på frontpanelet.
• Sæt afspilning på pause
Tryk på knap (16) for at sætte afspilningen på pause. Tryk igen for at genoptage afspilningen.
• Scan Afspil alle Files
Tryk på SCN -knappen (15) for at forberedesview nummeret er opstillet til afspilning. Tryk på den igen for at stoppe preview fungere og lytte til a file.
• Gentagelse af det samme spor/file
Der er 3 muligheder for at gentage afspilning af a file: Gentag mappe- Gentag én- Gentag alle. Gentag alle er standardindstillingen i radioen, når den sendes fra fabrikken.
• Spiller alle Files I tilfældig
Tryk på RDM-knappen (13) for at afspille i en tilfældig rækkefølge (shuffle). Tryk på den igen for at annullere denne funktion.
• Vælg Telefonbog op / ned
Tryk på DIR- knap (12) eller DIR + knap (11) for at vælge forrige eller næste bibliotek. Hvis lagerenheden / CD'en ikke indeholder noget bibliotek, har det ingen indvirkning at trykke på DIR- knappen (12) eller DIR + -knappen (11).
Bemærk:
• Alle USB / Mp3-afspillere er ikke ens. Forskellige producenter bruger forskellige standard- og operativsystemer. Denne enhed er kompatibel med de fleste, men der kan være muligheden for, at nogle enheder ikke er kompatible med enheden.
• USB Mp3-afspiller er ikke en standard, hvilket betyder, at forskellige mærker eller forskellige modeller har deres egen standard. Så vores produkt understøtter ikke alle MP3-afspillere.
• Hvis brugeren beslutter at slutte en Mp3-afspiller med et indbygget batteri til USB-porten på denne enhed, anbefales det at fjerne denne ikke-genopladelige batteripakke inden tilslutning.
Understøttet Mp3/WMA files formater
Enheden understøtter følgende Mp3/WMA file formater

standard Bithastighed (kbps) Understøtter tilstand
MPEG1 lydlag 3
(44.1 kHz)
32, 48, 64, 96, 128, 192, 256, 320 Stereo
Windows Media
Lyd (44.1 kHz)
 

64, 96, 128, 192

 
Stereo

USB-porten understøtter:
1.500 mappe (maks.)
2.999 files (maks.)
3.8 lag
4.32 GB (maks.)
FORSIGTIG Sørg for, at lagerenheden (USD) ikke indeholder vigtige data files. Skulle nogen af ​​disse files bliver ødelagt under afspilning, påtager vi os intet ansvar for tabet af disse vigtige data.

BLUETOOTH (BT) BETJENING

Forpar par
(I) Sørg for, at den enhed, du vil parre med denne enhed, understøtter BT-funktion (II) Ikke alle telefoner har den samme signalstyrke, mens de er i BT-tilstand. Det anbefales at holde BT-enheden inden for 3M af denne radio for at få det bedste resultat. Fjern metalgenstande mellem enheden og BT-enheden
• Parring
Få adgang til BT-pausetilstand i den enhed, du vil parre med denne enhed. “BP 130 BP skal vises på listen over enheder, der er synlige og klar til at parres med din BT-enhed / telefon. Vælg “BP 130” og fortsæt med at indtaste adgangskoden 0000, når du bliver bedt om det. Når denne parring er afsluttet, skal BT-symbolet vises på frontdisplaypanelet.
• Besvarelse / afvisning af et indgående opkald
Når der er et indgående opkald, skal du trykke påSYMBOL - 9 tast for at besvare opkaldet ogSymbol 4 for at afvise opkaldet
• Afslut et opkald
Når du er færdig, skal du trykke påSymbol 4 at lægge på.
• Udgående opkald
Tryk på SRC-knappen (19) for at skifte til “BT” -tilstand. Dette skal fjerne frontpanelet og give brugeren mulighed for at indtaste et telefonnummer ved hjælp af 1-6 numeriske taster, DISP-knap (5), EQ-knap (3), SYMBOL - 17 (1) knap (18),SYMBOL - 13 knap (9), tryk og hold (1) -tasten nede i 2 sekunder: * og hold (20) -tasten nede i 2 sekunder: #. Når nummeret er indtastet, skal du trykke påSYMBOL - 9 knappen for at bekræfte.
• Genopkald til det sidste udgående opkald
Mens du er i BT-tilstand, skal du holde den nedeSYMBOL - 9 knappen i 2 sekunder for at ringe op til det sidst kaldte nummer.
• Overfør et opkald mellem mobiltelefon og enhed
Tryk på under et opkaldSYMBOL - 9 knap for at overføre opkaldet mellem telefonen og enheden.
• Lydstreaming (A2DP)
I BT -tilstand kan brugeren afspille musik på en parret enhed via denne interne enhed amplivligere. Alle andre funktioner som pause/afspilningSYMBOL - 13 knap (4) ellerSYMBOL - 17 (1) knap (18) er de samme som USB-afspilning.

GENEREL

Krav til strømforsyning: DC 12 volt, negativ jord
Chassismål: 178 (B) x 97 (D) x 50 (H)
Maksimal udgangseffekt: 4 × 40 watt
Nuværende afløb: 10 Amperes (maks.)

RADIO

Frekvensdækning: 87.5 til 108 MHz.
HVIS: 10.7 MHz
Følsomhed (S / N = 30dB): 41.1V
Stereoseparation:> 25Db
Frekvensdækning: MW 522 til 1620 kHz
HVIS: 450 kHz
Følsomhed (S / N = 20 dB): 36 dBuV

Nøglefunktion

KEYS INDSATS RADIO USB BLAND IND BT MUSIK
PWR
/ MUT
Kort Tænd / sluk for tænd / sluk Slå lyden fra / til Slå lyden fra / til Slå lyd fra / til / vælg: 7
Lang Sluk Sluk Sluk Sluk
SRCsymbol - 3 Kort Kildeskift / Hang
up
Kildeskift /
Søg: 7 / læg på
Kildeskift / Hang
up
Kildeskift /
Ring op: Del / læg på
Lang BT slukket / link BT slukket / link BT slukket / link BT slukket / link
BAND symbol - 5 Kort Bandændring File søgning /
Søg: Del
/ Besvar / ring
Lang Auto butik Tilbage til 11. sang af alle
sange
/ Genopkald / Trans
''
Nytte Kort Info / ur Info / Ur / Søg: 0 Info / ur Info / Ur / Ur: O
Lang Urindstilling Urindstilling Urindstilling Urindstilling
l < Kort Søg ned Tidligere file /
Søg: 8
/ Tidligere file / Dial: 8
Lang Manuel indstilling FR / /
"1 Kort Søg efter Næste file / Søg: 9 / Næste file / Dial: 9
Lang Manuel indstilling FF / /
VOL Rotary Lydstyrke op / ned Lydstyrke op / ned Lydstyrke op / ned Lydstyrke op / ned
MENU
(skubbe
Vol)
Kort BAS / TRE / BAUFAD / EQ
/HØJT
BAS / TRE / BAUFAD / E
Q / HØJT
BAS / TRE / BAUFAD / E
Q / HØJT
BAS / TRE / BAUFAD / E
Q / HØJT
Lang AF / TA / PTY / REG / CT (I DEP / SYNC) / BIP /
UR (12/24) / P_VOU
DX / ST
AF / TA / CT (INDEP / SY NC) / BIP / UR (12/24) / P_VOL AF / TA / CT (INDEP / SY NC) / BIP / UR (12/24) / P_VOL AF / TA / CT (INDEP / SY NC) / BIP / UR (12/24) / P_VOL
1 /> 11 Kort Husk M1-station Pause / Afspil / Søg: 1 / Pause / Afspil / Ring: 1
Lang Gem station til M1 Tilbage til 11. sang af alle
sange
softwareversion /
2 / INT Kort Husk M2-station INT til / fra / søgning: 2 / BT-menu / opkald: 2
Lang Gem station til M2 / / /
3 / RPT Kort Husk M3-station RPT til / fra / søgning: 3 / Tast: 3
Lang Gem station til M3 / / /
4 / RMD Kort Husk M4-station RDM til / fra / søgning: 4 / Tast: 4
Lang Gem station til M4 / / Ring op: +
5 / DIR Kort Husk M5-station DIR- / søgning: 5 / Dia1: 5
Lang Gem station til M5 -10 / Urskive:*
6 / DIR + Kort Husk M6-station DIR + / søgning: 6 / Tast: 6
Lang Gem station til M6 + 10 / Urskive:#

BLAUPUNKT bilradio Colombo - diagram

Fejlfinding

Inden du går gennem tjeklisten, skal du kontrollere ledningsforbindelsen. Hvis et af problemerne vedvarer, efter at tjeklisten er oprettet, skal du kontakte din nærmeste serviceforhandler.

Symptom Årsag Løsning
Ingen kraft. Bilens tænding er ikke tændt. Hvis strømforsyningen er tilsluttet biltilbehørskredsløbene, men motoren er slukket, drej tændingsnøglen til “ACC
Sikringen er sprunget. Udskift sikringen.
Ingen lyd. Volumen er mindst. Juster lydstyrken til det ønskede niveau.
Højttalerkablerne er ikke tilsluttet korrekt. Kontroller ledningsforbindelsen.
Betjeningstasterne fungerer ikke. Den indbyggede mikrocomputer fungerer ikke korrekt på grund af voltage variation. Tryk på RESET-knappen. Sørg for, at frontpanelet er låst fast på sin placering.
Radioen fungerer ikke. Valg af automatisk indstilling fungerer ikke. Antennekablet er ikke tilsluttet. Sæt antennekablet godt i.
Broadcast-signaler er for svage. Vælg en station manuelt.

Blaupunkt India Private Limited 47, Atlanta Society, Nariman Point Mumbai- 400 021. Maharashtra. Indien.
Afgiftsfri: 1800 209 6820
info@blaupunkt.in
www.blaupunkt.com

CE-ikon-png

Dokumenter/ressourcer

BLAUPUNKT Bilradio Colombo [pdf] Brugsanvisning
Bilradio Colombo, 130 BT, USB AUX-IN BT TUNER

Referencer

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *